حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی 12 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های زاوه ، تربت جام ، تایباد ، تربت حیدریه ، مشهد ، نیشابور ، خلیل آباد ، خواف ، بجستان ، قوچان ، رشتخوار ، باخرز ، سبزوار ، خوشاب ، سرخس ، فریمان ، بردسکن ، کاشمر ، داورزن ، جغتای ، فیروزه ، کلات ، چناران ، درگز ، گناباد ، بینالود ، جوین ، مه ولات می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه قوچان و فاروج 1
حوزه انتخابیه سبزوار ، جغتای ، جوین ، خوشاب و داورزن 2
حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه 2
حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه 1
حوزه انتخابیه تربت جام ، تایباد و باخرز 1
حوزه انتخابیه فریمان ، سرخس ، احمدآباد و رضویه 1
حوزه انتخابیه کاشمر خلیل آباد و بردسکن 1
حوزه انتخابیه مشهد و کلات 5
حوزه انتخابیه گناباد و بجستان 1
حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار 1
حوزه انتخابیه درگز 1
حوزه انتخابیه چناران و بینالود 1