حوزه انتخابیه مشهد و کلات

حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی

حوزه انتخابیه مشهد و کلات در استان خراسان رضوی واقع شده است. این حوزه دارای 5 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات مشهد و کلات در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان خراسان رضوی برگزار می شود. انتخابات مجلس مشهد و کلات از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات کلات ، کاندیداهای انتخابات مشهد ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه مشهد و کلات شامل شهرستان (های) :
کلات شامل مرکزی،زاوین
مشهد شامل احمدآباد،رضویه،مرکزی
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه کلات و حوزه انتخابیه مشهد شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس مشهد و کلات

رضا ابوالفضلیان

رضا ابوالفضلیان

کتابدار کتابخانه آستان قدس رضوی کد انتخاباتی 1146

رضا انطیقه چی

رضا انطیقه چی

کد نامزد انتخاباتی 1242/ کاندیدای مجلس یازدهم/حوزه انتخابیه مشهدوکلات

محمدحسین دهنوخوش

محمدحسین دهنوخوش

کارشناس ارشد بازرگانی کد‌‌ ‌‌‍1‍554

مهندس عباسعلی سلطانی کیا

مهندس عباسعلی سلطانی کیا

*کد انتخاباتی1657برنامه ریزوپیشنهادهنده ایجادمنطقه آزاد زیارتی تجارتی مشهدوکلات

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید

کاندیداهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه مشهد و کلات مجلس شورای اسلامی

۱ - زﻫﺮا اﺑﺎﺻﻠﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۲ - ﺳﻤﻴﻪ ﺳﺎدات اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ
۳ - ﻋﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۴ - ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۵ - ﺳﻌﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺑﻴﻠﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ علی اﺻﻐﺮ
۶ - ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۷ - ﻋﻤﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﺛﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۸ - ﻫﺎدی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ زاده زوارم ﻓﺮزﻧﺪ روﺷﻦ
۹ - رﺿﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۱۰ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼمعلی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻛتر احمدی
۱۱ - ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ نقی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد
۱۲ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﺧﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ
۱۳ - ﻣﺠﻴﺪ اﺧﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۱۴ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ آذرﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۵ - ﻋﻠﻰ آذرﻧﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۱۶ - ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻣﻴﺎر ارﺑﺎب ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی
۱۷ - ﻫﺎدی ارﺑﺎب ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﻴﺮ
۱۸ - اﻳﻤﺎن ارﺟﻤﻨﺪراد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوﻳﺰ
۱۹ - ﺑﻬﺮوز ارﻏﻴﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۲۰ - ﺣﺴﻴﻦ ارﮔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۱ - ﺳﻌﻴﺪ آرﻳﻦ داﻧﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۲ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﻖ
۲۳ -  اﻟﻬﺎم اﺳﺤﻖ اﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۲۴ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ اﺳﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی اﻛﺒﺮ
۲۵ - ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۶ - ﻣﻬﺪی اﺳﺪی ﺑﮑﺎوﻟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ
۲۷ - اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۲۸ - ﻋﻠﻰ اﻓﺮوزی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۲۹ - ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻓﺴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۳۰ - ﺣﺴﻴﻦ اﻛﺒﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻔﺮعلی
۳۱ - ﻣﻬﺪی اﻛﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۳۲ - زﻫﺮا اﻣﺎﻣﻰ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ
۳۳ - اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۳۴ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻣﻴﺮﺣﺴﻨﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن
۳۵ - اﻣﻴﻦ اﻣﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۳۶ - ﺣﺴﻦ اﻣﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی
۳۷ - رﺿﺎ اﻧﻄﻴﻘﻪ ﭼﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﻰ
۳۸ - ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اورﻋﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۳۹ - ﻣﻨﺼﻮره ﺳﺎدات اﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ
۴۰ - ﺣﻴﺪر اﻳﺮان ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۴۱ - اﻟﻬﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۴۲ - ﻣﻬﺪی ﺑﺎزﻗﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۴۳ - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۴۴ - ﻋﻠﻰ جمعه ﺑﺎﻗﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۴۵ - اﺣﺴﺎن ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن ﻗﻨﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۴۶ - ﻋﺒﺪا، ﺑﺎﻗﺮی ورزﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ
۴۷ - ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ
۴۸ - ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮاﺗﻰ ﺗﻴﻤﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۴۹ - ﻣﻬﺪی ﺑﺮﻗﻌﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪصیف
۵۰ - ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺴﮑﺎﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۵۱ - ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﻴﻞ ﻛﺎرﻳﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼمعلی
۵۲ - ﻃﺎﻫﺮه ﺑﻮرﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ
۵۳ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻼﺗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۵۴ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎرﺳﻰ ﻣﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮسی
۵۵ - ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎن ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
۵۶ - ﺟﻮاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺗﻘﻰ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮا،
۵۷ - ﻣﺠﻴﺪ ﭘﻮراﻛﺒﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎﻧی
۵۸ - ﻣﻬﺪی ﭘﻮرﺣﺎﺟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ
۵۹ - ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻓﺘﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎن
۶۰ - ﻣﺎﺋﺪه ﭘﻮرﻓﺘﺢ اﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ
۶۱ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻮﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۶۲ - رﺿﺎ ﭘﻴﻠﻪ ﻛﺶ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺮج
۶۳ - ﻣﻬﺪی ﺑﻴﺎرﺟﻤﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۶۴ - ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺎزه ﺣﺴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دل آﺳﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺎزوﺣﺴﻦ ﺑﻠﺒﻠﻰ
۶۵ - ﺳﺤﺮ ﺗﺤﺮزی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪی
۶۶ - زﻫﺮا ﺗﺨﻢ ﻛﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻊ
۶۷ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺗﺮاﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۶۸ -  اﻟﻬﻪ ﺗﻘﻰ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۶۹ -  اﺣﺴﺎن ﺗﻮاﻧا ﻛﻔﺎش ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۷۰ - ﻫﺎدی ﺗﻮﺑﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ
۷۱ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﻴﻤﻨﺎک ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠی
۷۲ - ﻃﺎﻫﺮه ﺗﻴﻤﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ
۷۳ - رﻗﻴﻪ ﺗﻴﻤﻮری ﻛﻮﻫﺴﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘی
۷۴ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺛﻤﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۷۵ - ﻫﺎدی ﺟﺎوﻳﺪی ﺻﺮاﻓﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۷۶ - ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻼﻟﻴﺎن ﺗﻴﺸﻪ دار ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺮا،
۷۷ - اﻣﻴﺮ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۷۸ - ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۷۹ - ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ده دور ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۸۰ - ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ
۸۱ - ﻋﻠﻰ ﺟﻨﮕﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎدعلی
۸۲ - ﺳﻴﺪﺳﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
۸۳ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﺟﻮادی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪتقی
۸۴ - ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻨﺎراﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣوسی
۸۵ - ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺎﻓﻈﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۸۶ - اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪی ﺑﺮواﻧﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮا،
۸۷ - ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺠﺎرﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۸۸ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ زاده ﺳﺒﻠﻮﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۸۹ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۹۰ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺑﺤﺮﻳﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ علی
۹۱ - اﻟﻬﻪ ﺣﺴﻴﻦ زاده زرﻛﺎر ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۹۲ - ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۹۳ - داود ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۹۴ - ﺳﻴﺪﺳﻴﺎﻣﮏ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪتقی
۹۵ - ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
۹۶ - ﺳﻴﺪه ﻋﺼﻤﺖ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس
۹۷ - ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﻬﻮر به ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ
۹۸ - ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۹۹ - ﺳﻴﺪ راﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۰ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﺎرﻳﺰﻋﻤﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ علی
۱۰۱ - ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۲ - ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﮔﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
۱۰۳ - ﺳﮑﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ
۱۰۴ - ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪرزاده ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۰۵ - ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺣﻴﺪری ﺑﮑﺎوﻟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ الله
۱۰۶ - ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺧﺎدم ﻣﺸﮕﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۱۰۷ - ﺑﺮاﺗﻌﻠﻰ ﺧﺎﻛﭙﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۸ - اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻴﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۹ - ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۱۰ - ﻋﻠﻰ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﺎﻳﮕﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۱۱ - ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺪادادی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۱۲ - ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ ﺧﺮﻣﻰ ﻛﺎﺧﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۱۱۳ - ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻪ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات
۱۱۴ - ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻤﻮش ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ
۱۱۵ - ﻫﺎدی ﺧﻮرﺳﻨد اﻛﺒﺮزاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۱۶ - ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮرﺳﻨﺪی ﻳﺰداﻧﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺟﻮاد
۱۱۷ - ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ
۱۱۸ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺧﻴﺮاﻟﻬﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺮج
۱۱۹ - ﺣﺴﻴﻦ داراﺑﻰ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۲۰ - ﻓﺮﺷﺘﻪ داﻧﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﻌﻢ
۱۲۱ - روح اﻟﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوه ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۱۲۲ - ﻣﺤﺴﻦ داودی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۱۲۳ - ﻣﺤﻤﺪ دﻻورﻧﻘﺎﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات اﻟﻪ
۱۲۴ - ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻫﻘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻫﻘﺎن
۱۲۵ - ﺣﺴﻴﻦ دﻫﻘﺎن رﺣﻴﻢ ﺑﻴﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۲۶ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ دﻫﻨﻮﺧﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ادﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ
۱۲۷ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دواﻧﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
۱۲۸ - ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
۱۲۹ - ﺣﺴﻴﻦ دﻳﻨﺪار ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻳﻮاﻧﺪری - دﻳﻨﺪار
۱۳۰ - ﻣﺤﻤﺪ ذاﻛﺮی وﻳﺮاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
۱۳۱ - ﺣﻤﻴﺪ راﺑﻌﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۱۳۲ - ﻣﺤﻤﻮد رﺟﺐ زاده ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۳۳ - ﺷﺎﻳﺎن رﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ
۱۳۴ - ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۳۵ - ﻓﻬﻴﻤﻪ رﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ
۱۳۶ - ﺟﻮاد رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۱۳۷ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی رﺣﻤﺎﻧﻰ ﺧﻴﺮآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤد
۱۳۸ - ﻫﺎدی رﺣﻤﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۱۳۹ - ﻋﻠﻰ رزم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۴۰ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ رزم آراء ﻓﺮزﻧﺪ علی
۱۴۱ - ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی رﺳﺘﮕﺎر ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
۱۴۲ - ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺷﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۴۳ - ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤاعیل
۱۴۴ - ﻣﻬﺪی رﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺎﻇﻢ
۱۴۵ - اﺣﺴﺎن رﺿﺎﺋﻰ ﻣﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۴۶ - ﻋﻠﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۱۴۷ - اﻳﻮب رﻣﻀﺎﻧﻰ ﻣﻘﺪم ﭼﺮی ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۱۴۸ - ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﻧﺠﺒﺮاﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۴۹ - ﻋﻠﻰ رﺋﻮف ﻃﻮﺳﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۵۰ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ رﺋﻮﻓﻰ ﻓﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۵۱ - ﺟﻮاد رﻳﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺠﻔﻘﻠی
۱۵۲ - ﺷﮑﺮا، زارع ﭘﻮرﺷﻮب ﻓﺮزﻧﺪ نبی اﻟﻪ
۱۵۳ - ﻳﻮﺳﻒ زارع ﺷﻴﺎدﻫﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮﻋﻠﻰ
۱۵۴ - رﺿﺎ زارﻋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
۱۵۵ - اﻳﺮان زرﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۵۶ - ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ زرﻛﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۱۵۷ - ﺣﺴﻦ زﻣﺎﻧﻰ ﺟﺎﻏﺮق ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ
۱۵۸ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ زﻧﻘﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۵۹ - اﻟﻬﺎم زﻫﺎﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀانعلی
۱۶۰ - ﻣﺮﺗﻀﻰ زوارﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۶۱ - ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎدات ﻓﺮﻳﺰﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ
۱۶۲ - ﺟﻮاد ﺳﺎﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ
۱۶۳ - زﻫﺮا ﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ
۱۶۴ - ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺎﻟﻤﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۱۶۵ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻀﻞ الله
۱۶۶ - ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺮﮔﺰی اول ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۶۷ - ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺮوری ﻛﺴﮑﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۱۶۸ - ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻛﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﻐﺮ
۱۶۹ - ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻣﻴﺮزاﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ
۱۷۰ - ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻰ ﺳﻴﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
۱۷۱ - ﺣﻤﻴﺪه ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺧﻴﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
۱۷۲ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۷۳ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺎدﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۱۷۴ - ﻧﺎدره ﺷﺎﻣﻠو ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪی
۱۷۵ - آﻗﺎی ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻧﻈﺮی ﻓﺮزﻧﺪ اﻛﺒﺮ
۱۷۶ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺎﺋﻴﻦ ﺑﻠﻘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ
۱۷۷ - رﺿﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻴﻠﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۷۸ - اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻃﺒﺎخ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ
۱۷۹ - ﻛﻤﺎل ﺷﺠﺎع ﻓﺮزﻧﺪ علی ﺣﺴن
۱۸۰ - ﻣﻬﺪی ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
۱۸۱ - ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻓﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﻛﺒﺮ
۱۸۲ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۱۸۳ - ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺮﺑﺎف ﺗﺒﺮﻳﺰی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼم رﺿﺎ
۱۸۴ - ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻔﺎﻓﻰ زﻧﻮزﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ علی
۱۸۵ - ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺷﻔﺎﺋﻰ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ علی
۱۸۶ - ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻔﻖ زرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
۱۸۷ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺷﻔﻘﻰ اﻣﻨﺪاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل
۱۸۸ - ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﺷﻪ دوﺳﺖ اﻳﺰدی ﻣﻔﺮد ﻓﺮزﻧﺪ حسین ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻳﺰدی
۱۸۹ - داود ﺷﻬﺮﻛﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﻰ
۱۹۰ - ﻓﺮج اﻟﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮرﻋﻠﻰ
۱۹۱ - ﺷﮑﻮه ﺷﻴﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﺰه
۱۹۲ - داود ﺻﺎﺑﺮی وﺣﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۱۹۳ - ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ
۱۹۴ - روح اﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎن ﭼﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۹۵ - ﻋﺒﺎس ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۹۶ - ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﻰﺳﺮاﻳﺎﻧﻰ
۱۹۷ - ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎن
۱۹۸ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۹۹ - ﺟﻠﻴﻞ ﺻﺒﻮری ﻓﺮزﻧﺪ علی اﺻﻐﺮ
۲۰۰ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﺻﺪاﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ
۲۰۱ - اﺣﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎنعلی
۲۰۲ - ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻔﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻفار
۲۰۳ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮی دوﻟﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
۲۰۴ - ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮی ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ مجتبی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
۲۰۵ - ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۲۰۶ -ﻛﻤﻴﻞ ﺿﺮاﺑﻰ ﮔﻞ ﺧﻄﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۲۰۷ - زﻫﺮه ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎنعلی
۲۰۸ - ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ
۲۰۹ - ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺮی آﺑﮑﻮه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۲۱۰ - رﺳﻮل ﻟﻄﻔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۱۱ - ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻬﻮرﻳﺎن ﻋﺴﮑﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮر به ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺴﮑﺮی
۲۱۲ - ﺣﻴﺪر ﻃﻮﺳﻴﺎن ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮ
۲۱۳ - ﺟﻮاد ﻃﻴﺎرﺗﺒﺎدﻛﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻃﻴﺎر
۲۱۴ - ﻋﺒﺎس ﻇﻔﺮی ﺷﺎدﻳﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
۲۱۵ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ
۲۱۶ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﺒﺪﺧﺪاﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی
۲۱۷ - ﺳﻴﺮوس ﻋﺮاﻗﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
۲۱۸ - ﻣﻬﺪی ﻋﺮب ﺻﺎدق ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۲۵۷ - ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺪاﻟﻪ
۲۵۸ - ﺻﺎدق ﻗﻴﻤﻰ ﻳﺰدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۲۵۹ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻠﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ذﺑﻴﺢ اﻟﻪ
۲۶۰ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۲۶۱ - ﻋﺒﺎس ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج عیسی
۲۶۲ - ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤد
۲۶۳ - ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ
۲۶۴ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ نواب
۲۶۵ - ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ رﺿﺎ
۲۶۶ - ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻧﺘﺮی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
۲۶۷ -ﺟﻮاد ﻛﻠﺒﺎﺳﻰ اﺷﺘﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۶۸ - ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۶۹ - اﺻﻐﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺻﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ
۲۷۰ - ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻋﺒﺪل آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
۲۷۱ - ﺟﻮاد ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﺪوﺳﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ
۲۷۲ - ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی ﻣﺤﻤﺪ
۲۷۳ - ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻔﺶ ﻛﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ
۲۷۴ - آرزو ﻛﻮﻫﺰاد ﻓﺮزﻧﺪ رﺷﺎد
۲۷۵ - وﺣﻴﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪزاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۲۷۶ - ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﻣﺆذن ﺟﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎن
۲۷۷ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻘﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻛﺎکﺣﺴﻴﻦ
۲۷۸ - ﻫﺎدی ﻣﺤﺘﺸﻤﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎنعلی
۲۷۹ - ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﺮم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۲۸۰ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪیﺧﺸﺘﻰ
۲۸۱ - ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
۲۸۲ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ
۲۸۳ - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۲۸۴ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۲۸۵ - ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی
۲۸۶ - اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۸۷ - ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﺮدوس
۲۸۸ - ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺪرس زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۸۹ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ
۲۹۰ - ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺴﮑﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۲۹۱ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۲۹۲ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻄﻴﻌﻰ ﻧﻘﻨﺪر ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۲۹۳ - ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻈﻔﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ
۲۹۴ - ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ
۲۹۵ - اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۲۹۶ - ﻣﻴﻼد ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۲۹۷ - ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻔﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎدی
۲۹۸ - ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۹۹ - ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۳۰۰ - ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺼﻮری ﺑﻴﺪﻛﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﺮوز
۳۰۱ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻬﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۳۰۲ - ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ
۳۰۳ - ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪی ﻣﺤﺼﻞ ﻃﻮس ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۳۰۴ - ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی
۳۰۵ - ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۳۰۶ - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮی زاده ﺟﺰاﻳﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۳۰۷ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮی ﻋﺒﺲ آﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
۳۰۸ - اﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ زاده ﺑﺠﺴﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۳۰۹ - ﺟﻮاد ﻣﻴﺜﺎﻗﻰ ﻓﺎروﺟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺪاﻟﻪ
۳۱۰ - اﻣﻴﺪ ﻣﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻤﺪ
۳۱۱ - ﺻﻤﺪ ﻣﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۳۱۲ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﻣﻴﺮاﻧﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ
۳۱۳ - اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات ﻣﻴﺮﻳﺎن درﺑﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻴﺮزارﺣﻴﻢ
۳۱۴ - ﺳﻴﺪﻣﻮﺳﻰ ﻣﻴﺮﻳﺎن درﺑﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻴﺮزا رﺣﻴﻢ
۳۱۵ - ﺳﺠﺎد ﻧﺎﻳﺐ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼمعلی
۳۱۶ - ﺣﺴﻦ ﻧﺠﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﻦﻣﺨﺘﺎر
۳۱۷ - ﻓﺮزاﻧﻪ ﻧﺠﻔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
۳۱۸ - ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻔﻰ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن
۳۱۹ - رﺑﺎﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮاﻣﺮز
۳۲۰ - اﻳﻤﺎن ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ
۳۲۱ - ﻣﺤﻤﺪﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن ﺷﮑﻴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۳۲۲ - ﻣﻬﺪی ﻧﺼﻴﺮی ﺷﻬﺮی ﻓﺮزﻧﺪ علی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺮی
۳۲۳ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﻮری اﺑﻮذری ﻓﺮزﻧﺪ علی ﻣﺸﻬﻮر به نوری
۳۲۴ - ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۳۲۵ - ﺟﻼل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۳۲۶ - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎﺗﻔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۳۲۷ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ
۳۲۸ - ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻮاﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ
۳۲۹ - ﻫﺎدی ﻫﻮاﻧﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۳۳۰ - ﺣﺎﻣﺪ واﻋﻆ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ واﻋﻆ زاده
۳۳۱ - ﻣﺤﺴﻦ وﻻﻳﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼم
۳۳۲ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﺎراﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۳۳۳ - ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ

سیاستمداران مشهد و کلات

محمود احمدی

محمود احمدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی

هادی ارباب

هادی ارباب

بازرس وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرزند شهید امیر ارباب

مهدی اسدی بکاولی

مهدی اسدی بکاولی

مهندس فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشدمدیریت، مدرس دانشگاه

مهدی پورحاجی

مهدی پورحاجی

کارشناس ارشد حسابرسی .نویسنده ،محقق ،پژوهشگرحوزه اقتصاد و حسابداری

محمد پورفتح

محمد پورفتح

کارشناس ارشد حقوق و عضو رسمی کانون وکلا

هادی جاویدی

هادی جاویدی

کارشناس ارشد زبان شناسی روسی، کارشناس اقتصادی CIS (کشورهای مشترک المنافع)،

امیر جعفرپور

امیر جعفرپور

مدیر راهبردی در دولت و مدرس دانشگاه و نامزد مجلس

دکتر سید محمد حسن حسینی

دکتر سید محمد حسن حسینی

سیاستمدار، تیوریسین و نظریه پرداز، نویسنده، متخصص حوزه آموزش و تعلیم و تربیت

نوید خاکسار

نوید خاکسار

استاد دانشگاه وسیاستمدارو کاندیداتوری دوره چهارم شورای شهر مشهد

حبیب اله خرمی کاخکی

حبیب اله خرمی کاخکی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

حمید رابعی

حمید رابعی

کارشناس ارشدشهرسازی ، مدرس، ایده پرداز و تحلیلگردر حوزه فرهنگ، اقتصادو محیط زیست

جواد رحمانیان

جواد رحمانیان

مدیرمسئول وصاحب امتیاز دوهفته نامه استانی افق مقاومت-عضو اندیشکده ژئوپلیتیک فارا

ایوب رمضانی مقدم چری

ایوب رمضانی مقدم چری

کارشناس ومشاور پروژه های خدمات شهری

بی بی مرضیه سیدی

بی بی مرضیه سیدی

مهندس پایه دو معماری،فعالیت در زمینه طراحی و اجرا ساختمان

محمدعلی صادق نیا

محمدعلی صادق نیا

محقق و نظریه پرداز انسان شناسی

علیرضا صفری دولو

علیرضا صفری دولو

کاندیدای مجلس یازدهم شورای اسلامی

امیرحسین قراگزلو

امیرحسین قراگزلو

دانشجوی دکتری تخصصی عمران-سازه

شکیلا هاشم زهی

شکیلا هاشم زهی

کاندید دوره سابق شورای شهر

محمد صادق همتیان صبور

محمد صادق همتیان صبور

کارشناس ارشد مدیریت

دکترمحسن ولایتی

دکترمحسن ولایتی

استاد دانشگاه (عضو هیات علمی)

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

picture
مجلس نماینده متعهد می خواهد

محمدحسین دهنوخوش
۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه ۱۶:۰۲

picture
مجلس نماینده شجاع می خواهد

محمدحسین دهنوخوش
۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه ۱۵:۵۶

picture
انتخابات98

محمدحسین دهنوخوش
۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه ۲:۰۰

picture
انتخاب اصلح انتخاب اینده

محمدحسین دهنوخوش
۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه ۱:۱۰

picture
مجلس نیروی متخصص میخواهد

محمدحسین دهنوخوش
۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه ۱۷:۰۶

picture
تحقق حق وعدالت

محمدحسین دهنوخوش
۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه ۱۷:۰۲

نظرات و دغدغه های مردم مشهد و کلات

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند
۱۳۹۸ بهمن ۲۵, جمعه ۱۵:۴۷

رضا محمدی
۱۳۹۸ بهمن ۱۹, شنبه ۱۸:۱۰
رای من دکتر قاسم جعفری فردی دلسوز باایمان و بااصالت.مردی که رای اورد وجواب تلفن رو داد و باز هم رای میاره و برای حق مردم مبارزه میکنه

مردم بیدارند
۱۳۹۸ بهمن ۱۰, پنجشنبه ۱۲:۰۷
چند تا چلغوز رو تایید کردند تا در مجلس بخدمت بگیرند و این فرصت را از مردم گرفتند که افراد فرهیخته و صاحب اندیشه و متخصص همچون دکتر سید محمد حسن حسینی را بعنوان نماینده واقعی خود به مجلس بفرستند....

مهدی اسدی بکاولی
۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه ۱۶:۰۹
مهندس فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد مدیریت_ مدرس دانشگاه فنی وحرفه ای

۱۳۹۸ بهمن ۴, جمعه ۲۳:۴۰
معلوم میشه سیاست بازید چون هر کسی را می خواهید ثبت میکنید. مدیریت: ثبت نام توسط خود نماینده ها انجام می شود. اگر کسی ثبت نام نکرده لطفا به ایشان اطلاع دهید

محم
۱۳۹۸ بهمن ۳, پنجشنبه ۲۳:۱۹
دکتر محسن ولایتی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حامی دانشگاهیان و حقوقدانان و محرومین جامعه را دریابید.

هزاره
۱۳۹۸ بهمن ۳, پنجشنبه ۷:۳۲
سایت رو به روز کنید اسامی نمایندگان تایید صلاحیت شده رو بزارید تا مردم تحقیق رو شروع کنن

گروه حقوقدانان
۱۳۹۸ بهمن ۲, چهارشنبه ۲۳:۵۴
لطفا کاندیدای مردمی و مورد نظر دکتر محسن ولایتی از حوزه انتخابیه مشهد را در صفحه خود تبلیغ کنید انشاالله به مجلس راه یابند

محمد حسین معماری
۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه ۲۲:۲۲
معماری: دوست عزیز وارجمند جناب آقای رضا انطیقه چی باسلام عرض تبریک خالصانه جهت ورود به صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی رابه فال نیک گرفته با توجه به حسن نیت ومدیریت سیاسی واجتماعی اقتصادی که درشما سراغ دارم یقینا مثمر ثمرخواهد بود انشاا.. محمدحسین معماری همه باهم به ایشان رای میدهیم

معلم از مشهد
۱۳۹۸ دی ۱۷, سه‌شنبه ۰:۱۹
سلام. سایت شما پلت فرم ایده الی برای معرفی کاندیداها هست. سعی کنید از کانالهای متفاوت در فضای مجازی به مردم معرفی شود نمایندگانی که حرفی برای زدن دارند ترغیب میشوند از این طریق خودشان را معرفی کنند. چون پروفایل دکتر سید محمد حسن حسینی کامل هست، برای نمونه ان را در ویترین خودتان بگذارید. ممنون

مستضعف مشهدی
۱۳۹۸ دی ۱۳, جمعه ۸:۳۴
ما واقعا با تمام وجود امیدوار هستیم که دکتر سید محمد حسن حسینی به مجلس راه یابد چرا که با توجه به تخصص و رزومه و برنامه های ایشان، تنها فرد موثر و مفید برای ما و فرزندان ما خواهد بود.

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه مشهد و کلات

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی (مشهد)

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی (مشهد)

سیاستمدار و نماینده مجلس

نصراله پژمانفر

نصراله پژمانفر

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمد حسین حسین زاده بحرینی

محمد حسین حسین زاده بحرینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

جواد کریمی قدوسی

جواد کریمی قدوسی

سیاستمدار و نماینده مجلس

رضا شیران خراسانی

رضا شیران خراسانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

نصرالله پژمانفر

نصرالله پژمانفر

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی

سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدحسین حسینزاده بحرینی

محمدحسین حسینزاده بحرینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید هاشم بنیهاشمی چهارم

سید هاشم بنیهاشمی چهارم

سیاستمدار و نماینده مجلس

جواد کریمی قدوسی

جواد کریمی قدوسی

سیاستمدار و نماینده مجلس

جواد کریمی قدوسی

جواد کریمی قدوسی

سیاستمدار و نماینده مجلس

عفت شریعتی کوهبنانی

عفت شریعتی کوهبنانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

موسی الرضا ثروتی

موسی الرضا ثروتی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدرضا فاکر

محمدرضا فاکر

سیاستمدار و نماینده مجلس

جواد آرینمنش

جواد آرینمنش

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی

سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی

سیاستمدار و نماینده مجلس

تیمورعلی عسکری

تیمورعلی عسکری

سیاستمدار و نماینده مجلس

عفت شریعتی-کوهبنانی

عفت شریعتی-کوهبنانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدرضا فاکر

محمدرضا فاکر

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی سرافراز-یزدی

علی سرافراز-یزدی

سیاستمدار و نماینده مجلس

جواد آرینمنش

جواد آرینمنش

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی تاجرنیا

علی تاجرنیا

سیاستمدار و نماینده مجلس

سیده-فاطمه خاتمی

سیده-فاطمه خاتمی

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی ظفرزاده

علی ظفرزاده

سیاستمدار و نماینده مجلس

غلامحسین تکلفی

غلامحسین تکلفی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمد عبائی-خراسانی

محمد عبائی-خراسانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

حمیدرضا ترقی

حمیدرضا ترقی

سیاستمدار و نماینده مجلس

قدسیه سیدی علوی

قدسیه سیدی علوی

سیاستمدار و نماینده مجلس

مرضیه صدیقی

مرضیه صدیقی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید غلامرضا شیرازیان

سید غلامرضا شیرازیان

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدرضا فاکر

محمدرضا فاکر

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدهادی عبدخدایی

محمدهادی عبدخدایی

سیاستمدار و نماینده مجلس

بیبی قدسیه سیدی علوی

بیبی قدسیه سیدی علوی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید هاشم بنیهاشمی چهارم

سید هاشم بنیهاشمی چهارم

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید حسین فتاحی معصوم

سید حسین فتاحی معصوم

سیاستمدار و نماینده مجلس

غلامرضا انصاری

غلامرضا انصاری

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید محمد حسینی خامنهای

سید محمد حسینی خامنهای

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدهادی عبدخدائی

محمدهادی عبدخدائی

سیاستمدار و نماینده مجلس

اسماعیل فردوسیپور

اسماعیل فردوسیپور

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید مهدی طباطبائی شیرازی

سید مهدی طباطبائی شیرازی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید هادی حسینی خامنهای

سید هادی حسینی خامنهای

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید محمد حسینی خامنهای

سید محمد حسینی خامنهای

سیاستمدار و نماینده مجلس

عبدالحمید دیالمه

عبدالحمید دیالمه

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی عجم

علی عجم

سیاستمدار و نماینده مجلس

حسن غفوریفرد

حسن غفوریفرد

سیاستمدار و نماینده مجلس

عباسعلی اختری

عباسعلی اختری

سیاستمدار و نماینده مجلس

قاسم صادقی

قاسم صادقی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدهادی عبدخدایی

محمدهادی عبدخدایی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید حسین موسوی جهانآبادی

سید حسین موسوی جهانآبادی

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های کلات در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات کلات ، تبلیغات مجلس کلات ، انتخابات کلات ، انتخابات ۹۸ کلات ، انتخابات یازدهم کلات ، انتخابات مجلس کلات ، مجلس کلات ، کاندیداهای احتمالی کلات ، تایید صلاحیت شده های کلات ، رد صلاحیت شده های کلات ، نماینده های شهرزو در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات شهرزو ، تبلیغات مجلس شهرزو ، انتخابات شهرزو ، انتخابات ۹۸ شهرزو ، انتخابات یازدهم شهرزو ، انتخابات مجلس شهرزو ، مجلس شهرزو ، کاندیداهای احتمالی شهرزو ، تایید صلاحیت شده های شهرزو ، رد صلاحیت شده های شهرزو ، نماینده های کلات در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات کلات ، تبلیغات مجلس کلات ، انتخابات کلات ، انتخابات ۹۸ کلات ، انتخابات یازدهم کلات ، انتخابات مجلس کلات ، مجلس کلات ، کاندیداهای احتمالی کلات ، تایید صلاحیت شده های کلات ، رد صلاحیت شده های کلات ، نماینده های مشهد در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مشهد ، تبلیغات مجلس مشهد ، انتخابات مشهد ، انتخابات ۹۸ مشهد ، انتخابات یازدهم مشهد ، انتخابات مجلس مشهد ، مجلس مشهد ، کاندیداهای احتمالی مشهد ، تایید صلاحیت شده های مشهد ، رد صلاحیت شده های مشهد ، نماینده های مشهد در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مشهد ، تبلیغات مجلس مشهد ، انتخابات مشهد ، انتخابات ۹۸ مشهد ، انتخابات یازدهم مشهد ، انتخابات مجلس مشهد ، مجلس مشهد ، کاندیداهای احتمالی مشهد ، تایید صلاحیت شده های مشهد ، رد صلاحیت شده های مشهد ، نماینده های مشهد ثامن در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مشهد ثامن ، تبلیغات مجلس مشهد ثامن ، انتخابات مشهد ثامن ، انتخابات ۹۸ مشهد ثامن ، انتخابات یازدهم مشهد ثامن ، انتخابات مجلس مشهد ثامن ، مجلس مشهد ثامن ، کاندیداهای احتمالی مشهد ثامن ، تایید صلاحیت شده های مشهد ثامن ، رد صلاحیت شده های مشهد ثامن ، نماینده های رضویه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات رضویه ، تبلیغات مجلس رضویه ، انتخابات رضویه ، انتخابات ۹۸ رضویه ، انتخابات یازدهم رضویه ، انتخابات مجلس رضویه ، مجلس رضویه ، کاندیداهای احتمالی رضویه ، تایید صلاحیت شده های رضویه ، رد صلاحیت شده های رضویه ، نماینده های ملک آباد در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ملک آباد ، تبلیغات مجلس ملک آباد ، انتخابات ملک آباد ، انتخابات ۹۸ ملک آباد ، انتخابات یازدهم ملک آباد ، انتخابات مجلس ملک آباد ، مجلس ملک آباد ، کاندیداهای احتمالی ملک آباد ، تایید صلاحیت شده های ملک آباد ، رد صلاحیت شده های ملک آباد ،