سیاستمداران

سیمین صفوی

سیمین صفوی

مدرس دانشگاه وفعال اجتماعی

مهندس حمیدرضا ملک خطائی

مهندس حمیدرضا ملک خطائی

پژوهشگر حوزه سیاست گذاری و محرومیت زدایی وتوسعه،اندکی هم اهل فرهنگ ورسانه

هادی پایاب اورگانی

هادی پایاب اورگانی

کارشناس ارشد حوزه مالی و حسابداری

Fateme Tavafoghi

Fateme Tavafoghi

Adviser to the Governor on Youth Affairs

عباس خلیلی

عباس خلیلی

معلم، مدرس دانشگاه