سیاستمدار ایران

نمایندگان مجلس ارومیه + لیست اسامی به همراه کد

اسامی کامل نمایندگان مجلس ارومیه به همراه کد انتخاباتی...

 ۱۳۲ نفر داوطلب نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه هستند که برای رسیدن به سه کرسی این حوزه با هم رقابت می کنند.

با توجه به این آمار برای هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ارومیه، ۴۴ نفر با هم رقابت خواهند کرد.

 تبلیغات کاندیداها از صبح فردا، پنجشنبه سوم اسفندماه جاری طبق دستورالعمل ابلاغی آغاز می شود و تا صبح پنجشنبه هفته آینده، ۹ اسفند و ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ادامه خواهد داشت.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه ارومیه به شرح زیر است:

۱ - آقای وحید آقازاده فرزند قهرمان کد نامزد ۱۵۲

٢- آقای اکبر آقازاده پر فرزند عسگر کد نامزد ۱۵۳

٣- آقای حسن ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد ١٢٤

٤- آقای صابر ابراهیمی فرزند سعید کد نامزد ۱۲۵

٦-آقای نادعلی ابراهیمی فرزند تراب کد نامزد ١٢٦

٦- آقای مهدی ادریسی فرزند حضرتقلی کد نامزد ١٢٩

٧-آقای رضا اردوخانی فرزند احمد کد نامزد ١٣١

٨-آقای منوچهر اسدی فرزند شمس الدین کد نامزد ١٣٤

٩- آقای محمد اصغرزاده فرزند هاشم کد نامزد ١٤٣

١٠-آقای افشین اصل افروزی فرزند ایوب کد نامزد ۱۴۵

١١- آقای کاظم افشاری اقدم فرزند مجید کد نامزد ١٤٨

١٢- آقای امین افشان کار فرزند هوشنگ کد نامزد ١٤٩

١٣- آقای مجید افضلی فرزند مقصود کد نامزد ۱۵۱

١٤- آقای جعفر اکبری فرزند رسول کد نامزد ۱۵۴

١٦-آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶

١٦- آقای رضا اکبریان فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۵۷

١٧- آقای مهدی اکرامیان فرزند محرم کد نامزد ۱۵۹

١٨- خانم مهسا الهیاری فرزند حسن کد نامزد ١٦٢

١٩-آقای مهدی امیرخان زاده باراندوزی فرزند عباسعلی کد نامزد ١٦٤

٢٠- آقای سیاوش انصاری کردکندی فرزند یداله کد نامزد ١٦٧

٢١-آقای جلال انوری فرزند مختار کد نامزد ١٦٨

٢٢-آقای جواد انوشه فرزند اسماعیل کد نامزد ١٦٩

٢٣-آقای میرابراهیم ایرانی فرزند میرحمید کد نامزد ١٧١

٢٤- آقای اکبر باباگنج طلب فرزند محمدتقی کد نامزد ١٧٢

٢٦-خانم سمیه باکری فرزند فریدون کد نامزد ۱۷۵

٢٦- آقای مهدی بخشی نژاد فرزند فرهنگ کد نامزد ١٧٦

٢٧- آقای علیرضا بهشتی فرد فرزند ولی مشهور به احد کد نامزد ١٨٢

٢٨- آقای بابک جعفری فرزند صادق کد نامزد ٢١٧

٢٩- آقای میثم جعفری فرزند خانلار کد نامزد ٢١٨

٣٠- آقای وحید جلال زاده فرزند خیراله کد نامزد ٢١٩

٣١-آقای محمدباقر جلیلی فرزند علی کد نامزد ٢٣٢

٣٢-آقای ولی جمالی علیار فرزند دوستعلی مشهور به علیار کد نامزد ٢٣٤

٣٣-آقای جواد جنگی فرزند مظفر کد نامزد ۲۳۵

٣٤- آقای مهدی جوان جهتلو فرزند حسین کد نامزد ٢٤١

٣٦- خانم رقیه جهانبخش فرزند جلال کد نامزد ٢٣٦

٣٦- آقای مهدی جهانی فرزند خلیل کد نامزد ٢٣٩

٣٧-آقای جواد جهانگیرزاده فرزند نورعلی کد نامزد ٢٣٧

٣٨-خانم شهین جهانگیری فرزند بحری مشهور به آرزو کد نامزد ٢٣٨

٣٩-آقای حسین حاجی نبی زاده فرزند محمدابراهیم کد نامزد ٢٤٨

٤٠- آقای محمدصالح حاجی هاشم آباد فرزند حسین مشهور به هاشم آبادی کد نامزد ٢٤٩

٤١- آقای وحید حبیبی فرزند علی کد نامزد ۲۵۱

٤٢- آقای امیرمحمد حسن زاده فرزند رحمان کد نامزد ۲۵۲

٤٣- آقای سیدعباس حسن زاده فرزند میرمحمد کد نامزد ۲۵۳

٤٤-آقای حسین حسن زاده اقدم غلمانی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۲۵۴

٤٦- آقای محمد حسین زاده فرزند یدالله کد نامزد ۲۵۶

٤٦- آقای محمود حسین زاده آذر فرزند بایرامعلی کد نامزد ۲۵۷

٤٧- آقای روح الله حضرت پورطاتپه فرزند محمدعلی کد نامزد ٢٦١

٤٨- آقای محمود حضرتی پر فرزند محمدعلی کد نامزد ٢٦٤

٤٩- آقای سجاد حقیقت افشار فرزند علی کد نامزد ۲۶۵

٦٠- آقای ناصر حمزه فرزند حسن کد نامزد ٢٦٧

٦١- آقای محمدکاظم حمیدی فرزند حسن کد نامزد ٢٦٨

٦٢-آقای علی حیدری بی صفر فرزند چشم علی کد نامزد ٢٧١

٦٣-خانم زهرا حیدری قطورار فرزند حیدر کد نامزد ٢٧٢

٦٤- آقای محمود خدائی بالستانی فرزند فتاح کد نامزد ۲۷۵

٦٦- آقای ابراهیم خدایی فرزند حسین کد نامزد ٢٧٤

٦٦- آقای علی خوش نژاد فرزند محمدحسین کد نامزد ٢٨١

٦٧-آقای اسماعیل خوشحال ششارستان فرزند مختار کد نامزد ٢٧٩

٦٨- آقای بابک خیرزاده فرزند پرویز کد نامزد ٢٨٣

٦٩-آقای فارس دادروان فرزند شمس الدین کد نامزد ۲۸۵

٦٠- آقای اصغر دبیری اقدم فرزند میرزابیک کد نامزد ٢٨٧

٦١- آقای مجتبی دردمه فرزند احمدعلی کد نامزد ٢٨٩

٦٢-خانم آیسان دشتی کمچی فرزند معصوم کد نامزد ٢٩١

٦٣-آقای جواد دل پاک فرزند قنبر کد نامزد ٢٩٢

٦٤- آقای سیدسلمان ذاکر فرزند میرحمداله کد نامزد ۲۹۵

٦٦- آقای مختار ذوالفقارقشونی فرزند ابوالفتح کد نامزد ٢٩٦

٦٦-آقای بهروز رحیم زاده فرزند ابراهیم کد نامزد ٣١٢

٦٧-آقای علیرضا رحیم زاده فرزند کریم کد نامزد ٣١٣

٦٨-آقای ولی رحیم زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ٣١٤

٦٩- آقای جعفر رضازاده فرزند محمد کد نامزد ٣١٨

٧٠- خانم کبری رأفت نیا فرزند یزدان شیر کد نامزد ٢٩٧

٧١-آقای محسن زارع قره باغ فرزند علیرضا کد نامزد ۳۲۵

٧٢- آقای اکبر زوار فرزند حیدر کد نامزد ٣٢٨

٧٣- آقای سروش زهری فرزند محمدحسین کد نامزد ٣٢٧

٧٤- آقای وحید سام مهر فرزند علی کد نامزد ٣٤١

٧٦-آقای آرش سام نژاد فرزند علی کد نامزد ٣٤٢

٧٦- آقای محمد سلماسی فرزند حسین کد نامزد ٣٤٦

٧٧-آقای مرتضی سلیمانی گلوجه فرزند نصرت کد نامزد ٣٤٨

٧٨- آقای رضا سیدی یکانی فرزند میرسلمان کد نامزد ۳۵۲

٧٩- آقای خیبر شریفی قازان اعلی فرزند شادعلی کد نامزد ۵۴۷

٨٠-آقای حسین شمسی گمچی فرزند حسن مشهور به شمس کد نامزد ۳۵۸

٨١- آقای رضا شیردل گوروان فرزند محرم کد نامزد ۳۵۹

٨٢-آقای وحید صفری فرزند قدرت کد نامزد ۳۶۵

٨٣- آقای سام صیدی شیروانی فرزند محمدعلی مشهور به حاج سامی کد نامزد ٣٦٩

٨٤- آقای سیفعلی ضربی فرزند قربانعلی کد نامزد ٣٧١

٨٦- آقای علی عادلی فرزند محرم کد نامزد ٣٧٤

٨٦- آقای ایوب عبادی فرزند اسداله کد نامزد ۳۷۵

٨٧- آقای سعید عباس زاده نجار فرزند احمد کد نامزد ٣٧٩

٨٨- آقای محمد عباس پور فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٧٨

٨٩- آقای کیا عباسی فرزند پرویز کد نامزد ٣٨٢

٩٠-آقای محمد عباسی نصیرکندی فرزند صاحبعلی مشهور به شهرام کد نامزد ۵۴۶

٩١- آقای شیرزاد عباسیان آغجه مسجد فرزند احمد کد نامزد ٣٨٤

٩٢-آقای رضا عبدالهی فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٨٩

۹۳- خانم پروین عثمانی کارانا فرزند حسین کد نامزد ۳۹۳

۹۴- آقای فرزاد عرب گیچه فرزند مصلح کد نامزد ۳۹۴

۹۵ - آقای جعفر علیزاده فرزند علی کد نامزد ۳۹۷

۹۶ - آقای سالار غفاری باالنجی فرزند احمد کد نامزد ۴۱۸

۹۷ -جعفر غلام پورمتین فرزند جمشید کد نامزد ۴۱۹

۹۸- آقای مهدی فتاحی فرزند آقامعلی کد نامزد ۴۲۴

۹۹ -آقای مهدی فداکارلکی فرزند بابا کد نامزد ۴۲۶

۱۰۰- خانم مریم فیروزفر فرزند عزیز کد نامزد ۴۳۲

۱۰۱- آقای عین اله قاسمیان آفتابه فرزند محمدرشید کد نامزد ۴۳۵

۱۰۲- آقای ایوب قلی زاده خانقاه فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۵۴

۱۰۳- آقای توحید قلی زاده سالطه فرزند علی عباس کد نامزد ۴۵۶

۱۰۴- آقای حسین کریمی ثابت فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۶۴

۱۰۵- آقای تقی کهوریان فرزند امیرآقا کد نامزد ۴۶۷

۱۰۶- آقای علی گرک بگی مرجانی فرزند فرامرز کد نامزد ۴۶۹

۱۰۷- آقای سیدمهدی لاجوردی فرزند سیدسعید کد نامز-د ۴۷۲

۱۰۸- آقای علیرضا محرابی فرزند یونس کد نامزد ۴۷۴

۱۰۹- آقای سیدجمال الدین محسنی زنوزی فرزند سیدحسن مشهور به دکتر زنوزی کد نامزد ۴۷۵

۱۱۰ - آقای میثم محمدزاده فرزند زلفعلی کد نامزد ۴۷۸

۱۱۱- آقای علی محمدپور فرزند یونس کد نامزد ۴۷۶

۱۱۲- آقای صادق مختاری ایروانلو فرزند علیرضا کد نامزد ۴۸۴

۱۱۳ - خانم فاطمه مصطفی زاده دریک فرزند رستم کد نامزد ۴۷۸

۱۱۴- آقای جعفر مصطفی پورانزلی فرزند رشید کد نامزد ۴۸۷

۱۱۵- آقای موسی معصوم زاده فرزند معصومعلی کد نامزد ۴۹۱

۱۱۱ - آقای مرتضی مقتدائی فرزند ولی کد نامزد ۴۹۲

۱۱۷- آقای علی ملازاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۹۳

۱۱۸- آقای حاکم ممکان ممکان فرزند محمود کد نامزد ۴۹۴

۱۱۹ - آقای حسین منصوری فرزند موسی کد نامزد ۵۴۸

۱۲۰- آقای محمدمهدی مهدوی فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۹۷

۱۲۱- خانم کبری میدان جوتقلیدآباد فرزند نادعلی کد نامزد ۵۱۳

۱۲۲- خانم سمیه میرمعروفی زیبنده فرزند ناصر کد نامزد ۵۱۴

۱۲۳- خانم رقیه نجف زاده فرزند یعقوبعلی کد نامزد ۵۱۹

۱۲۴- خانم فرشته نجف زاده فرزند عرب کد نامزد ۵۲۱

۱۲۵- آقای علیرضا نجف پور فرزند قربان کد نامزد ۵۱۷

۱۲۶ - آقای علیرضا نجف پور فرزند احمد مشهور به دکتر نجف پور کد نامزد ۵۱۸

۱۲۷- آقای بهنام نصری مقدم فرزند نصیر کد نامزد ۵۲۴

۱۲۸- آقای داود نصیرخواه فرزند باقر کد نامزد ۵۲۵

۱۲۹ - آقای جعفر نصیری فرزند اصغر کد نامزد ۵۲۶

۱۳۰- آقای کریم نصیری فرزند عباس کد نامزد ۵۲۷

۱۳۱- آقای عبدالله نقیان فرزند عزیز کد نامزد ۵۲۹

۱۳۲ - آقای حمید وطن دوست فرزند محمد کد نامزد ۵۳۹