روح الله اسدپور

اهمیت مشورت در زندگی بشر و انتخاب شعار

"و أمرهم شوری‏ بینهم" (شوری 38) گاهی مشورت در راستای دست یابی به واقعیت و کم کردن خطا در اندیشه و عمل است و گاهی برای رعایت حقوق دیگران انجام می شود.

"و أمرهم شوری‏ بینهم" (شوری 38)
مجلس شورای اسلامی همانگونه که از نام آن بر می آید تاکید بر شور و مشورت دارد. لذا اهمیت مشورت از تعدد شوراها و مجمع ها مشخص می گردد. 
گاهی مشورت در راستای دست یابی به واقعیت و کم کردن خطا در اندیشه و عمل است و گاهی برای رعایت حقوق دیگران انجام می شود. با توجه به اهمیت مشورت بجاست که این موضوع با افراد نخبه، صاحب نظر و با تجربه جامعه صورت پذیرد که به همین دلیل شعار "نیک اندیشان" انتخاب گردیده است تا از اندیشه نیک هموطنان بهره مند گردیم.