ذبیح الله محمدی بردبری

نسیم بامدادی پائیزی....

رخشان رویتان در گُذر روزگار،  زَر افشان باد. آسمان بامداد را در دل خود جای می‌دهد  و نمی‌گذارد که، در کوره‌راه‌ها و در پیچ و خم‌ها سَردرگُم شود. نسیم بامدادی که در این هنگام پاییز، می‌وزد آسمان پنجره‌های خود را می‌گشاید.


               ۱۴۰۱ / ۰۸ / ۲۸

رخشان رویتان در گُذر روزگار، 
زَر افشان باد.

آسمان بامداد را در دل خود جای می‌دهد 
و نمی‌گذارد که،
در کوره‌راه‌ها و در پیچ و خم‌ها سَردرگُم شود.
نسیم بامدادی که در این هنگام پاییز،
می‌وزد آسمان پنجره‌های خود را می‌گشاید. 
بوی پاییز در همه جا پراکنده می‌شود. 
و این هنگام زیبا از سال،
آرام آرام به واپسین ایستگاه خود می‌رسد. 
و مرگ برگ‌ها را به،
آگاهی شاخه‌هایشان می‌رساند
این برگ‌ها که به شاخسار درختان 
آویزان مانده‌اند تنها چند روزی کوتاه، 
مهمان زیست‌بوم و درختان هستند.!!!!

#چشم_بامداد_بر_بهشت
#زندگی‌_تان_گشوده‌تر_باد. 
🌾🦅🌾🦅🌾