امیرعلی احمدپور

جهش تولید باید تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجادکند رهبر فرزانه

توجه به رونق تولید عامل اصلی ایجاد استحکام در اقتصاد و همچنین جهش تولید به معنی سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه کشور می باشد

جهش تولید باید تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجادکند رهبر فرزانه  به دلیل مقتضیات کشور وتغییر اساسی در زندگی مردم ،بهبود معیشت ،ایجاد اشتغال پایدار، آرامش وآسایش آحاد جامعه ورشد اقتصادی کشور بصورت متوالی و هوشمندانه، باتدبیر وفراگیربرای مسئولین ومردم شعارهای سال را از قبیل اقتصاد مقاومتی ،حمایت کالای ایرانی ،رونق تولید وجهش تولید اعلام کردند چون  امروزه در همه جوامع بشری، تولیدوبنگاه های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است و همه کشور ها به نقش و اهمیت آن واقفند. وامسال جهش  تولید برای کشور اهمیت و ضرورت خاصی دارد زیرا به معنی رشد و شکوفایی است، کار مضاعف ، تلاش مضاعف، همت مضاعف  است، اشتغال پایدارو بهره گیری ازتمام ظرفیت است،  رفاه شخصی و عمومی است، استفاده بهتر وبهینه از منابع موجود است رفع مشکلات اساسی  همچون بیکاری، تورم،معیشت، مسکن و به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد  جامعه ایرانی  است. توجه به رونق تولید عامل اصلی ایجاد استحکام در اقتصاد و همچنین جهش تولید به معنی سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه کشور می باشدکه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سال 98 نسبت به رونق تولید اهتمام داشته وبا انجام مسئولیت اجتماعی در سال حوادث کشور سودآوری مجموعه های تولیدی را نیزدرکارنامه خود داشته است .جهش در تولید  تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و بخصوص در حل مسایل و مشکلات اقتصادی زندگی کارگران  ایجاد خواهد کرد.  درجهش  تولید بایداز امکانات و زیرساختهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده  گردد. قطعا رشد علمی و صنعتی چشمگیری را به دنبال خواهد داشت دانش و تکنیک و فن آوریهای تولید در عرصه های مختلف را رشد داده و بویژه مهارتهای مدیریت در امر تولید را بالا برده وقابل رقابت خواهد نمود