سیاستمداران

سیاوش باران وند

سیاوش باران وند

سیاوش باران وند(بارانی منجزی) متولد ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ شهرستان دارالمومنین و باستانی شوش

سعید طائی

سعید طائی

مهندس، مدیر، کاندید انتخابات