حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 4 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های بیرجند ، طبس ، قائنات ، سربیشه ، بشرویه ، درمیان ، فردوس ، زیرکوه ، سرایان ، خوسف ، نهبندان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه 1
حوزه انتخابیه قائنات 1
حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف 1
حوزه انتخابیه فردوس طبس بشرویه و سرایان 1