حوزه های انتخابیه استان اصفهان

استان اصفهان 16 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های اصفهان ، شاهین شهرومیمه ، سمیرم ، نایین ، کاشان ، لنجان ، نطنز ، چادگان ، شهرضا ، برخوار ، فریدونشهر ، آران وبیدگل ، تیران وکرون ، بو یین و میاندشت ، نجف آباد ، گلپایگان ، خوانسار ، دهاقان ، فلاورجان ، مبارکه ، خور و بیابانک ، فریدن ، خمینی شهر ، اردستان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان اصفهان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه کاشان ، آران و بیدگل 1
حوزه انتخابیه فلاورجان 1
حوزه انتخابیه نطنز و قمصر 1
حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان 1
حوزه انتخابیه خمینی شهر 1
حوزه انتخابیه نایین ، خور و بیابانک 1
حوزه انتخابیه سمیرم 1
حوزه انتخابیه اصفهان 5
حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار 1
حوزه انتخابیه فریدن ، فریدونشهر و چادگان 1
حوزه انتخابیه شاهین شهر ، میمه و برخوار 1
حوزه انتخابیه اردستان 1
حوزه انتخابیه لنجان 1
حوزه انتخابیه مبارکه 1
حوزه انتخابیه نجف آباد ، تیران و کرون 1