حوزه های انتخابیه استان همدان

استان همدان 7 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های اسدآباد ، کبودرآهنگ ، تویسرکان ، بهار ، نهاوند ، ملایر ، فامنین ، رزن ، همدان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان همدان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ 1
حوزه انتخابیه رزن 1
حوزه انتخابیه اسدآباد 1
حوزه انتخابیه تویسرکان 1
حوزه انتخابیه نهاوند 1
حوزه انتخابیه ملایر 2
حوزه انتخابیه همدان و فامنین 2