حوزه های انتخابیه استان زنجان

استان زنجان 5 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های زنجان ، ماهنشان ، خدابنده ، ابهر ، طارم ، ایجرود ، سلطانیه ، خرمدره می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان زنجان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه زنجان و طارم 2
حوزه انتخابیه ماهنشان ، ایجرود ، بوغاکندی و قلتوق 1
حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره 1
حوزه انتخابیه خدابنده 1