حوزه های انتخابیه استان اقلیت های دینی

استان اقلیت های دینی 5 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان اقلیت های دینی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه اقلیت دینی کلیمیان 1
حوزه انتخابیه اقلیت دینی زرتشتیان 1
حوزه انتخابیه اقلیت دینی مسیحیان ارمنی جنوب ایران 1
حوزه انتخابیه اقلیت دینی مسیحیان ارمنی شمال ایران 1
حوزه انتخابیه اقلیت دینی مسیحیان آشوری و کلدانی 1