حوزه های انتخابیه استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی 10 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های خوئ ، چایپاره ، میاندوآب ، چالدران ، شوط ، ماکو ، شاهین دژ ، پلدشت ، تکاب ، پیرانشهر ، مهاباد ، ارومیه ، نقده ، سردشت ، سلماس ، بوکان ، اشنویه می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان آذربایجان غربی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه ماکو و چالدران و پلدشت و شوط 1
حوزه انتخابیه بوکان 1
حوزه انتخابیه نقده و اشنویه 1
حوزه انتخابیه ارومیه و بخش انزل 3
حوزه انتخابیه شاهین‌ دژ و تکاب 1
حوزه انتخابیه خوی و چایپاره 1
حوزه انتخابیه سلماس 1
حوزه انتخابیه میاندوآب 1
حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت 1
حوزه انتخابیه مهاباد 1