ذبیح الله محمدی بردبری

پگاه آدینه تون به نیکی وشادمانی

پگاه آدینه تون بخیروشادی وروزتون سرشار ازانرژی مثبت شادباشیدودلی راشادکنید مهرتون پایدارماناونیک فرجام فرجام بمانید

درود و مهر بی کران و بی پایان برهموندان نیکدل ،نیک آئین ونیک گفتاروهمیشه همراه
پگاه زیاودلنشین وبارانی ، آدینه پائیزی تان  بخیروشادی وسرشارازفرکانس های مثبت باتشعشع انوارالهی ومنوربه نورصلوات برمحمدوآل محمد(ص)
روز و روزگارتان لبریز از الطاف الهی
توام با صحت و تندرستی و نیکبختی 
سرنوشت و فرجام تان نیک 
خـانـه دل تان سبز 
ودست مهربان خداوند
همیشه یار و یاور و همراه تان

امیدوارم همه هنگام تنورعشق تون گرم وفروزان باشه ودلتون شادوتهی ازغم واندوه باشه وخانه هایتان لبریزازمهرونیکی وسلامتی وسعادت ونیک بختی باشد

شادباشیدودلی راشادکنید. ودست های مهربانتون رابه سوی ننازمندان بکشیدوشادی وشادمانی رابه آنهاهدیه بدهید