دکتر قربان شهریاری

دکتر قربان شهریاری مؤلف چندین جلد کتاب تخصصی در رشته محیط زیست و منابع طبیعی

دکتر قربان شهریاری از نخبگان و اندیشمندان کشور و عضو هیات علمی و استاد دانشگاه در رشته محیط زیست و مؤلف چندین جلد کتاب تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

دکتر قربان شهریاری دارای دکتری تخصصی (p.h.d) در رشته محیط زیست و منابع طبیعی و از اساتید با تجربه دانشگاه در رشته محیط زیست 

دکتر قربان شهریاری از نخبگان و اندیشمندان کشور و عضو هیات علمی و استاد دانشگاه در رشته محیط زیست و مؤلف چندین جلد کتاب تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

کارشناسان محیط زیست از ایشان به عنوان یک متخصص حرفه ای در حوزه محیط زیست یاد میکنند و کتاب های دکتر قربان شهریاری به عنوان مرجع تحصیلی در رشته محیط زیست و منابع طبیعی به دانشجویان تدریس میشود 

دکتر شهریاری بیش از ۳۰ مقاله و کتاب تخصصی در رشته محیط زیست تالیف کرده اند که نتیجه سال ها تجربه و تخصص ایشان در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است