محمد رحمتی

فکر ونقشه راه منrahmatiarchitectبرای ایران بعشق سردارشهیدم

کاندیداهایی که افتخارالگوگرفتن فنی-عملیاتی از سرداردلها درحوزه انتخالیه،آرزویشان است درپویش وهمتی ملی-کشوری بامشارکت مراجع عظام در میدان نبردسیاسی اقتصادی وارد پیکاری خداپسندوخستگی ناپذیرشویم ببسم الله الرحمن الرحیم

باارادت واحترام:بافراخوان ازنفرات حوزه انتخابیه درصفحه مجازی رسمی شهرستان که باکارشناسی قوی تیمی فنی-مهندسی طراحی شده باشد،به تفکیک شهر بخش وروستا ثبت نام میکنند ازوضعییت علمی،شغلی،محل کار،محصول تولیدی،ایده تولیدی مدیریتی،اهداف وراهکاررسیدن به اهداف عالیه ووو..

نماینده باعضویت نوابغ ونخبگان وتحصیل کرده ها،اتاق فکر وتاییدوابلاغ وراهبری عملیاتی نقشه راه تشکیل دهند،حوزه انتخابی راشهربه شهر،روستا به روستا مطالعه وبررسی کنند ونسبت به محصولات امکانات واستعدادها،برای هرروستاوشهر نقشه جامع راه آینده ورسیدن به پیشرفت علمی،مادی ومعنوی وکارآمدی وخوشبخت شدن اهالی راترسیم نمایندوبادرگیرکردن امیدوارانه تمام جامعه،خوشبختی وعاقبت بخیری خویش وملت خویش راچنان تضمین کنند که باتغییرنماینده وآمدن ورفتن مدیران شهری ودهیاران خللی درکاروزندگی ملتشون واردنشود،ازطرفی باجهادخداپسندهمگانی،جامعه پویا سرزنده وامیدوارشده باهمت واهتمام عموم ملت،ضمن پیشرفت سریع شهروناحیه خودمان تبدیل شدن به موتور،ریل وچرخهای پیشرفت ملی ایران عزیزمان درعرصه جهانی بشکل خودکارهدف ثانویه تمام ملت ایران عزیزمان خواهدشدانشاالله.والسلام.بنده خداوند.