حوزه های انتخابیه استان بوشهر

استان بوشهر 5 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های بوشهر ، دیر ، تنگستان ، دشتستان ، دیلم ، کنگان ، جم ، عسلویه ، دشتی ، گناوه می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان بوشهر
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه بوشهر ، گناوه و دیلم 1
حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه 1
حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان 1
حوزه انتخابیه دشتستان 1