حوزه های انتخابیه استان قم

استان قم 1 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های قم می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان قم
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه قم 3