حوزه های انتخابیه استان قزوین

استان قزوین 3 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های بوئین زهرا ، البرز ، قزوین ، تاکستان ، آبیک ، آوج می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان قزوین
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج 1
حوزه انتخابیه تاکستان 1
حوزه انتخابیه قزوین و آبیک و البرز 2