حوزه های انتخابیه استان سمنان

استان سمنان 4 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های سرخه ، گرمسار ، آرادان ، مهدی شهر ، دامغان ، سمنان ، میامی ، شاهرود می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان سمنان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه سمنان ، مهدی شهر و سرخه 1
حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان 1
حوزه انتخابیه شاهرود و میامی 1
حوزه انتخابیه دامغان 1