محمد وشنی

نمایندگی مجلس مستلزم تحصیلات حقوقی است

تحصیلات حقوقی برای یک نماینده مجلس بسیار بسیار واجب است مطالبی مرتبط با کار مجلس را بارها و بارها شنیده‌ایم از جمله طرح یا لوایح یک فوریت یا دو فوریت ، یا تفریق ، تتمیم و تحقق بودجه . یک فارغ التحصیلی حقوق دردوران کارشناسی خود در خصوص مطالب مذکور اطلاعات لازم را کسب اما نمایندگان ....

چنانکه عرض شد تحصیلات حقوقی برای یک نماینده مجلس بسیار بسیار واجب است زیرا قطعاً همگی مطالبیمرتبط با کار مجلس را بارها و بارها شنیده‌ایم از جمله طرح یا لوایح یک فوریت یا دو فوریت ، یا تفریق ، تتمیم و تحقق بودجه .  یک فارغ التحصیلی حقوق دردوران کارشناسی خود در خصوص مطالب مذکور اطلاعات لازم را کسب می کند ، اما  آیا این شرایط را می توان برای دیگر نمایندگانی که از چنین خصیصه ای برخوردار نیستند قائل شویم ؟ قطعا پاسخ منفی خواهد بود . به دیگر سخن ، نماینده‌ای که تحصیلات حقوقی ندارد حداقل دو سال اول نمایندگی خود را از راه کوشش و خطا به بررسی مطالب معنونه می پردازد که این بزرگترین دغدغه و مشکل برای وی خواهد بود زیرا عملاً تخصصی در خصوص موضوع ندارد رشته تحصیلی وی ارتباطی با مطالب مذکور ندارد پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که یک حقوقدان در بدو امر به راحتی می تواند از عهده چنین مسائلی برآید و نیازی به آزمون کوشش و خطا برای وی نیست و از همان ابتدای مشغول شدن در مجلس شورای اسلامی ، مسلط بر وظایفیش به انجام امور مربوط به خود یعنی وظیفه تقنینی و نظارتی خواهد پرداخت .